SHOP GAME

Kỳ phẩm Áo choàng nam Áo choàng nữ Làm đẹp
Lệnh Mua Hình Ảnh Vật Phẩm Giá Mua Chú Thích
!mua 15 30 Chi Ton Phu @ 300 Tac trong trong 10 ngay .
!mua 18 Chuot Long Miêu @ 100 Tang 1 KC - 100 HP
!mua 17 Bao Truy Phong Báo @ 100 Tang 25 tan cong - 100 HP (Cuoi duoc)
!mua 7 Thu Ngoc Phu (Trang Bi ) Bua thuy ngoc (TB) @ 39 Thanh cong + 1 , That bai - 1
!mua 3 SHT (50) Su Tu Hong (50) @ 0 Su dung [/roar2 noi dung ]
!mua 21 SHT (10) Su Tu Hong (10) @ 0 Su dung [/roar2 noi dung ]
!mua 14 Pig Pills (heox2( (5) Heo Chu Tai @ 1 Tang Drop - Tien - Ky nang 20% (4h)
!mua 20 SHT (30) Su Tu Hong (30) @ 0 Su dung [/roar2 noi dung ]
!mua 6 Thu Ngoc Phu (vk ) Bua thuy ngoc (VK) @ 79 Thanh cong + 1 , That bai - 1
!mua 26 Tho Linh Phu(30) Tho linh phu @ 0 Luu lai nhung noi da chi dinh .
!mua 5 ???? Sam Tay KC @ 0 Tay toan bo diem khi cong
!mua 19 Ho Phach thien ho @ 100 Tang 25 phong thu - 50 ULPT (cuoi duoc)