XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm
STT Tên nhân vật Nghề Lever Bang Hội Thế lực EXP Võ huân T.sinh
1 iGiang Kiếm khách 136 FairyTail帮 Chính 76107540102 232,560 5
2 CherrryS Đao khách 136 FairyTail帮 75811692889 414,239 5
3 CherryS Kiếm khách 135 FairyTail帮 Chính 68761348928 162,625 5
4 Noona Cung thủ 134 FairyTail帮 Chính 65352860823 45,713 5
5 DucKuTe Đao khách 134 FairyTail帮 Chính 65692768998 79,525 5
6 NtPhuc Đao khách 132 52951624472 432,390 5
7 DaoDiHoanCho Đao khách 130 FairyTail帮 Chính 42737929582 859,130 5
8 CaVe Đại phu 130 FairyTail帮 42053379383 28,665 5
9 MiMi Đao khách 130 FairyTail帮 42119552114 5,667 5
10 iHang Đao khách 121 FairyTail帮 17726146307 102,320 5
STT Tên nhân vật Bang Hội Lever Giết Chết Điểm
STT Tài Khoản Điểm
1 fanzsmj 995,408
2 boxingtdm 98,983,405
3 zmotcaothuz11 982,956,566
4 hunglienhatien 97,260,501
5 thanhphomaymu 943,445
6 lambao8 9,283,600
7 tinga2004 920,983
8 tinga2003 920,748
9 tinga2002 920,748
10 soi1oc 91,490,101